Bank

Detta blir ingen expose över banker och hur dessa fungerar för att skinna folk. Många andra har redan gjort det, titta till exempel på filmerna Money as Debt (pengar som skuld). Där påvisas hur banker lånar ut pengar som inte finns och tar ränta på det. För djupare diskussioner läs till exempel bloggen Ett nytt penningsystem. Istället skall jag göra några nedslag i historien och peka på hur banker ligger bakom alla krig och varför.

Det är välkänt att kyrkan historiskt motarbetade ränta på utlånade pengar och det lämnade fältet öppet för folk med annan moral. Det är här juden kommer in – ty de hade annan moral och tillgång till pengar. Allt detta är välkänt. Redan Jesus reagerade kraftigt över deras omoral. Vad som är mindre välkänt är att denna lånehantering utvecklades till att bli banker och då speciellt centralbanker det vill säga banker med rätt att trycka sedlar utan täckning. För varje tryckt sedel tar centralbanken rätten att behålla en del för egen del. På svenska: För varje tryckt tjuga behåller banken 1 krona.

Den första centralbanken av betydelse var Englands Bank of England. Denna bank var privatägd fram till 1946 då staten tog över. Men säg den glädje som varar. I The History of the ”Money Changers” kan vi läsa (fritt översatt)

1946 Bank of England nationaliseras vilket ytligt sett kan ses som en stor och viktig händelse. Men i själva verket innebar det ingen skillnad mot förr. Staten erhöll aktierna i Bank of England som nu förvaltas av Treasury Solicitor. Men som köpeskilling gavs inte reda pengar utan statliga depåer på vilka staten betalar ränta.

Kontrollen över peningmängden befinner sig dock fortfarande i privata händer. Nu via de privata kommersiella bankerna. Vidare finns ingen insyn i Bank of England.

Bank of England eller rättare sagt Rothschild tvingade, i begynnelsen, sig på amerikanerna och detta var den egentliga orsaken till den amerikanska revolutionen. Varför skulle amerikaner skänka pengar till England? Sedan bildades amerikanska centralbanker och den sista, nu gällande, kallas ”federal reserve” (podcast). Alla dessa centralbanker, med några få undantag, har varit och är privatägda.

Historien bakom Englands och USAs centralbanker är för lång för mig att teckna ned därför har jag angett länkarna ovan.

Bara kort om citat från Benjamin Franklin. Dessa är ibland inte ordagrant återgivna utan citerade till innehåll. Ett exempel: Studera vad han faktiskt sagt om papperspengar och därefter de citat som finns angivna på internet varav ett exempel är

”In the Colonies, we issue our own paper money. It is called Colonial Scrip. We issue it to pay the government’s approved expenses and charities. We make sure it is issued in proper proportions to make the goods pass easily from the producers to the consumers.”

Personer bakom banker

Det är ingen hemlighet att mängder av inflytelserika bankirer är judar eller så är dennes partner jude. Till exempel så är Marcus Wallenberg gift med judinnan Fanny Sachs. Vi har också den röde bankiren Olof Aschberg (judiskt namn: Obadja Asch) som smälte om bolsjevikernas stulna guld. Det vill säga han var en hälare:

Aschberg had already gained the Soviet leaders’ esteem by being one of the main connections in the early years after 1917 in evading the international boycott on gold robbed by the Bolsheviks, which he offered on the Stockholm market after having the bullions melted down and given new markings.

Arvet från Olof Aschberg använder nu Robert Aschberg för att sprida desinformation och hat mot svenskar. Som reklam används en bild av en hotfull Robert med ett lyft brännbollsträ. Är det tänkt att användas på svenskar på samma sätt som medlemmar i den israeliska ockupationsarmen rådbråkade  palestinerna 1988?

Banker och pengar är ett av det judiska släktets karaktärsdrag. Idag hittar vi judar överallt inom den finansiella världen. Men vilka judar är det vi hittar?

I princip finns det två judiska grenar Sepharder och Ashkenazi. De förra är, så att säga, de ursprungliga judarna från mellanöstern (Canaan). Därifrån spred de och deras religion sig av olika skäl längs nordafrika och mot norr. Ashkenazi utgör ca 80-90% av världens alla judar och har Khazariskt ursprung.

Olika källor anger att kazharerna i kaukasus konverterad till judendomen. Därom tvistas det. Ett venskapligt belägg för detta baserat på analys av DNA är artikeln The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses publicerad i Genome Biology and Evolution 2012. Artikelns slutsats är att ”Our findings thus reject the Rhineland Hypothesis and uphold the thesis that Eastern European Jews are Judeo-Khazars in origin”.

iq_of_nations_wiki.png

Hur förklarar vi detta när det, enligt uppgift, finns så få till inga arkeologiska bevis för en allmän konvertering till judendomen. Min tes är att Khazariska aristokratin insåg den judiska lärans användbarhet och de konverterade. Visst belägg för denna tes, i betydelsen att jag inte är ensam om den, kan man finna på toolwielder.wordpress.com. Därutöver finns där mängder med intressant material om familjen Rotschilds.

Vidare förklarar den mongoliska härstamningen att ashkenazi är de mer intelligenta och sepharderna de mindre intelligenta. En intressant utgångspunkt för vidare studier är AL FIN. Där finner vi bland annat tabellen ovan.

Uppgift 8 Enligt tabellen är den genomsnittliga IQ-nivån i israel 94 och i Turkiet 90. Befolkningen i israel består av 8.3 miljoner varav ashkenazi är 2.8 miljoner. Använd dessa siffror för att beräkna den genomsnittliga IQ-nivån hos ashkenazi judarna om israels övriga befolkning har samma IQ-nivå som Turkiet.

Jag tror dock att vi lugnt kan konstatera att Sepharder kom till Europa över Spanien och Italien/Grekland samt Ashkenazi från Khazar (norra och centrala Kaukasus). Via ingifte har det sedan blivit utomordentligt svårt att skilja dem åt. Slutsatsen i artikeln blir följdriktigt:

We conclude that the genome of European Jews is a tapestry of ancient populations including Judaized Khazars, Greco-Romans Jews, Mesopotamian Jews, and Judeans and that their population structure was formed in the Caucasus and the banks of the Volga with roots stretching to Canaan and the banks of the Jordan.

Nu har denna tes även accepterats av judarna själva som nu börjar göra anspråk på Ukraina med motiveringen att deras ursprung är khazariskt. Sic!

Rothschild del 1

Familjens förmögenhet är fördelad på många olika medlemmar varför det är svårt att uppskatta Rotschilds totala förmögenhet, en undre gräns torde dock vara minst 350 miljarder USD men familjen lär direkt och indirekt kontrollera upp till 100 biljoner USD. Om man till det som Rothschild kontrollerar lägger judarnas täta sammanhållning, så inses lätt att familjen Rothschild styr världen. De styr lättare än någon kejsare/kung någonsin kunnat göra.  Det finns de som hävdar att Rothshild ger sina order via tidningen The Economist. Huruvida det är så eller ej låter jag andra undersöka.

I detta sammanhang kan det vara bra att känna till att världens samlade BNP år 2014 var 75.6 biljoner USD. Världens samlade BNP var mindre värd än Rothschilds kontrollerade förmögenhet!

Uppgift 9 På banker kontrollerade eller ägda räknas det upp ett större antal centralbanker. Tag ut, säg tre, och kontrollera deras ägarstruktur samt vilka som innehar de två högsta positionerna (vanligtvis ordföranden och VD). Om ni är en klass om säg 30 kan ni arbeta i grupper om 2 och således täcka 45 banker.

Något som kan förvåna är att Rothschild liksom andra bankägare skänkt pengar både till den ryska och kinesiska revolutionen. Något som också förvånar är att den ryska revolutionen inte var en rysk revolution utan en judisk statskupp.

Detta för oss osökt in på frågan: Varför stödjer Rothschild, Schiff, Warburg, Sachs med flera judiska bankägare båda sidor i varje konflikt? För att få ett svar på denna fråga måste man inse deras drivkrafter vilka är 1) produktion och försäljning av varor och 2) kontroll över människor. Deras taktik finns ävenså väl beskriven – men då i Zion vises protokoll. Dessa protokoll
skulle mycket väl kunna namnges Politisk Handledning för Socialdemokrater.

Varor kan produceras under många olika produktionsförhållanden varav två är kommunism och kapitalism. Under kommunismen är produktivkrafterna gemensamt ägda och under kapitalismen är de privat ägda. Båda är judeanska experiment och båda har samma mål – punkt 1) ovan. Punkt 2) behövs för genomförandet av punkt 1) och den konkretiseras under kommunismen av teorin om den demokratiska centralismen och under kapitalismen av teorin om skuldsättning, ty den som står i skuld är inte fri.

Dessa två ismers mål sammanfattas i följande formel

kapitalism (tes) + socialism (antites) = judeakontroll (syntes)

Ett litet talande exempel på hur de tvingar fram onödig produktion av varor: Batteriet i min elekriska tandborste Oral B från Braun började sjunga på sista versen så jag tänkte byta ut det. Det är faktiskt rätt krångligt (som tur är finns det beskrivningar på yuotube) och inte blev det bättre av att jag köpte ett batteri som var för stort. Resultat jag köpte en ny tandborste och har nu som liggande projekt att laga den gamla. Det hade varit så enkelt att redan på konstruktionsstadiet göra det lätt att byta batteri.

Rothschild del 2

Det torde inte vara överord att påstå att familjen Rothschild är den familj som skapat mest misär någonsin på denna jord. Till sin hjälp har de haft sin kontroll av centralbanker och sammanhållningen mellan judar samt bankirer av alla schatteringar. Detta kan man följa genom åren i följande skrift: Den Rothschildska tidslinjen. Här några, fritt översatta, smakprov ur skriften

1770 Mayer Amschel Rothschild drar upp huvudlinjerna för skapandet av Illuminati och överlåter åt Adam Weishaupt, en Ashkenazi jude under katolsk täckmantel, att organisera och utveckla organisationen. Illuminati skall baseras på Talmuds lära som också är den lära som rabbinska judar lär ut. Organisationen skall kallas Illuminati vilket är en Luciferiansk term som betyder de upplysta.

1812 På order av Nathan Mayer Rothschild och uppbackade av Rothshilds pengar förklarar britterna krig mot USA. Rothshilds plan är att få USA att bygga upp en så stor skuld, på grund av kriget, att USA skall tvingas till att förnya den licens Rotshilds First Bank tidigare haft …

1863 Den ryske Tsaren Alexander II (1855-1881) upptäcker att president Abraham Lincoln har samma problem, med Rothshilds, som han: Rothshilds ständiga försök att sätta upp en Rothshildsk centralbank i Ryssland. Tsaren kunde naturligtvis inte acceptera detta. Denne ger därför president Lincoln oväntad hjälp …

1917 …Trots att Tsar Nicholas II hade abdikerat i mars detta år ger Rothschild bolsjevikerna order om att avrätta tsaren och hela hans familj. Detta för att dels få kontroll över Ryssland och dels som ren hämnd för att Tsar Alexander I på Wienkongressen 1815 blockerade Rorthschilds planer på en världsregering samt att Tsar Alexander II hjälpte Abraham Lincoln 1864.

Det var extremt viktigt att slakta hela familjen, inklusive barn och kvinnor, för att visa världen att det löfte Nathan Mayer Rothschild gav 1815 infriats. Men också för att visa världen vad som händer om man motsätter sig familjen Rothshild …

1963 (eget tillägg) Kennedy mördas precis innan USAs skattemyndighet skulle börja distribuera pengar som var tryckta utanför federal reserves kontroll. Det vill säga det var räntefria pengar. Abraham Lincoln mördades även han för att han lät trycka räntefria pengar (populärt kallade Greenbacks) istället för att betala mer än 24% ränta på varje dollar.

2006 Edmond De Rothschild Bank, ett dotterbolag till Europas Edmond De Rothschilds bankgrupp i Frankrike, blir den första utländska privata bank som erhåller tillstånd, av China Banking Regulatory Commission, att verka på Kinas finansiella marknad …

Uppgift 10 Skriv en rapport över de utländska bankerna i Kina idag och vilka villkor de har att arbeta under. Vilka kontrollerar, äger, dessa banker.

Kommunism kontra kapitalism

När det gäller kommunismen så har nästan alla förstått att den inte fungerar. Få har dock förstått att dess oduglighet beror på dess styrelseskick, den demokratiska centralismen, vilket öppet placerar alltför mycket makt hos en väldefinierad och synlig klick människor.

Uppgift 11 Studera och analysera den demokratiska centralismens metod och ange när den är bra respektive när den inte är bra. Skriv rapport.

Kapitalismen är bättre ty den bygger på skulder. Alltfrån bankskulder för hus och bilar till de riktigt stora skulderna som är krigens resultat. Men även de skulder en nation ådrar sig vid en ohämmad och okontrollerad invandring.

De som ligger bakom tillkomsten av dessa skulder är inte synliga utan verkar i det fördolda. Hur många har kläm på familjen Rothschilds skumraskaffärer? Eller varför inte Wallenbergarnas skumraskaffärer. Hur många av er vet att Wallenbergs rikedom är byggd på stöld av de svensk delarna av affärsgeniet Ivar Kreugers världsomspännande imperium?

Detta kan man lära sig av Nikola Majstrovics bok Sanningen bakom Kreugerkraschen. Att det blev en jugoslav och inte svensk som skrev den är inte så konstigt ty Ivar Kreuger var en sann globalist. Han var inte ute efter makten för maktens egen skull utan för att skapa en bättre värld – i strid med judeanerna. De var också judeanerna som, via Wallenberg och Bonnier, lät avrätta Ivar Kreuger.

De två tog över det mesta av de svenska tillgångarna men även Stenbeck och andra fick sin del av kakan. Men jag skall inte avslöja allt utan läs boken. Bitvis långtråkig, bitvis spännande och bitvis upprörande men ack så viktig. Nåväl denne jugoslav är en ärlig person och delar sin ära med svensken Gustaf Ericsson som skrev boken Kreuger kommer tillbaka.

Som svensk kan du vara stolt över att Kreuger var av den svenska folkstammen. Låt honom bli ett rättesnöre för din egen verksamhet.

Ett aktuellt exempel på hur skulder skapas är Ukraina där det genomfördes en judeansk statskupp förberedd av judeanen George Soros. Jämför med den judiska statskuppen i Ryssland 1917.

I Ukraina blev den judiska chokladoligarken Petro Porosjenko president – efter ett riggat val. När detta var avklarat satte man snabbt igång med ett inbördeskrig, stal Ukrainas guldreserv, planerar för stöld av Ukrainas infrastruktur för gasleveranser med mera samt belånar Ukraina hos IMF.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s